ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទងយើងអំពីអ្វីដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនឬសេវាកម្មរបស់យើង។

យើងនឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនាំអ្នកមកវិញឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ផ្ញើ
Kiu Global
No.5, 17/F, Bonham Trade Centre
    50 Bonham Strand
    Sheung Wan
    ហុងកុង
+84 1900 636961
help@kiuglobal.com
Google Maps