Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng dịch vụ, Quy định kinh doanh và Hợp đồng dịch vụ (được gọi tắt là "Hợp đồng"), tuyên bố các nghĩa vụ, quyền và trách nhiệm giữa Kiu Việt Nam (được gọi tắt là "Kiu") với sản phẩm, phần mềm, dịch vụ nhân lực, tính năng (được gọi tắt là "Dịch Vụ") được cung cấp bởi Kiu và các đối tượng chấp nhận Hợp đồng này (được gọi tắt là "Khách hàng") để sử dụng dịch vụ tại website của Kiu (được gọi tắt là "Website").

I. Tính hiệu lực của điều khoản 

Hợp đồng này, bao gồm Điều khoản sử dụng dịch vụ, Quy định kinh doanh và Hợp đồng dịch vụ, có hiệu lực khi Khách hàng chấp nhận thanh toán phí dịch vụ cho Kiu và Kiu chấp nhận thanh toán đó. Nếu Khách hàng chấp nhận Hợp đồng và thanh toán phí dịch vụ thông qua một đại lý (bao gồm, không giới hạn thành viên gia đình hoặc nhân viên), đại lý sẽ chứng minh rằng người đó có quyền đại diện hợp pháp ký kết hợp đồng thay cho Khách hàng và Khách hàng sẽ xác nhận chấp nhận Hợp đồng và tuân thủ theo Hợp đồng đó. Với việc chấp nhận Hợp đồng, Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả người dùng sử dụng Dịch Vụ mà Khách hàng cung cấp (như nhân viên, chi nhánh, công ty liên kết, nhà thầu, Khách hàng, nhà cung cấp, … của Khách hàng) và phải đảm bảo rằng tất cả người dùng tuân thủ Hợp đồng này.

II. Sửa đổi các điều khoản 

1. Kiu có quyền thay đổi Hợp đồng bất cứ lúc nào. Kiu sẽ phải thông báo ngày có hiệu lực của Hợp đồng sửa đổi và đưa lên Website. Hợp đồng sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được thông báo.
2. Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi nhận thông báo thay đổi được coi là chấp nhận với Hợp đồng sửa đổi. Tuy nhiên, nếu nội dung của Hợp đồng sửa đổi có điểm bất lợi đáng kể cho Khách hàng thì Khách hàng sẽ nhận được thông báo cá nhân thông qua các phương tiện điện tử như tin nhắn điện tử, email, .v.v. Nếu Khách hàng không gửi lại phản đối với Kiu trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận thông báo hoặc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi nhận thông báo, thì được coi là Khách hàng đồng ý với Hợp đồng sửa đổi từ thời điểm quá 3 ngày kể từ ngày nhận thông báo hoặc từ thời điểm Khách hàng tiếp tục hợp đồng sử dụng Dịch Vụ.

III. Dùng thử miễn phí (gồm cả bản demo) 

1. Hợp đồng này cũng được áp dụng khi Khách hàng đăng ký sử dụng Bản Dùng Thử Miễn Phí. Có một số chức năng nhất định sẽ không được sử dụng vì giới hạn công nghệ và chính sách.
2. Kiu có quyền chấm dứt cung cấp Dịch Vụ của Bản Dùng Thử Miễn Phí bất cứ lúc nào.
3. Nếu Khách hàng không thanh toán phí dịch vụ để tiếp tục sử dụng khi đến ngày hết hạn của Bản Dùng Thử Miễn Phí, Kiu sẽ không cung cấp Bản Dùng Thử Miễn Phí cho Khách hàng nữa. Cũng vậy, Khách hàng sẽ không thể truy cập, đòi lại hoặc sử dụng lại tất cả dữ liệu mà Khách hàng đã nhập hoặc các thiết lập được tạo trong thời gian sử dụng Bản Dùng Thử Miễn Phí.
4. Nếu Khách hàng muốn tiếp tục sử dụng các dữ liệu và thiết lập, Khách hàng phải thanh toán phí dịch vụ trước ngày hết hạn của Bản Dùng Thử Miễn Phí.

IV. Dịch vụ

1. Dịch Vụ được cung cấp tại Website, được vận hành bởi Kiu, trên Internet và chỉ được cung cấp thông qua mạng lưới dữ liệu công cộng (một mạng lưới dịch vụ thông qua Internet). 2. Dịch Vụ được thiết kế để sử dụng trên trình duyệt và phiên bản trình duyệt cụ thể. Trình duyệt và phiên bản trình duyệt tối ưu có thể được thay đổi dựa trên yêu cầu công nghệ. Dịch Vụ có thể không thể truy cập được một phần hoặc toàn phần trên những trình duyệt và phiên bản trình duyệt ngoài phiên bản được đề nghị sử dụng.
3. Kiu có quyền thay đổi (bao gồm không giới hạn việc thêm các tính năng và quy trình mới cũng như việc chỉnh sửa hoặc loại bỏ các tính năng và quy trình hiện có) Dịch Vụ bất cứ lúc nào, dựa vào các cân nhắc về chính sách và công nghệ. Tuy nhiên, nếu Kiu xét thấy sự thay đổi là quan trọng, các chi tiết thay đổi sẽ được hiển thị tại trang chính của Dịch Vụ và thông báo đến Khách hàng.
4. Dịch Vụ có thể được thay đổi thường xuyên hoặc đột xuất.
5. Khách hàng có thể đưa ra đề nghị hoặc đóng góp ý tưởng đến Kiu về các tính năng và quy trình cần thiết cho Khách hàng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Kiu có quyền quyết định phát triển theo đề nghị hoặc ý tưởng của Khách hàng dựa vào tần số yêu cầu từ nhiều Khách hàng khác nhau, tính khả thi của đề nghị hoặc ý tưởng, hướng phát triển và tính phù hợp tổng thể của đề nghị hoặc ý tưởng theo hướng riêng của mình.
6. Kiu không cung cấp các tư vấn chuyên môn về luật pháp, tài chính, kế toán, thuế hoặc các dịch vụ chuyên môn khác. Hãy tham khảo ý kiến các dịch vụ của một nhà chuyên môn có thẩm quyền khi bạn cần sự hỗ trợ. Mặc dù Khách hàng đã thực hiện các tư vấn chuyên môn thông qua tất cả các phương pháp hỗ trợ, quy trình và các chi tiết hỗ trợ từ Kiu, Kiu sẽ không chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp và tính hợp lệ, v.v. của những lời khuyên mà Khách hàng nhận được.

BMP là ứng dụng điện toán đám mây và cần kết nối Internet để hoạt động.  Chức năng bán lẻ PoS có thể hoạt động phần lớn thời gian mà không cần Internet, tuy nhiên khi mở hoặc đóng quầy thì cần có kết nối Internet để đồng bộ các đơn hàng và lưu trữ dữ liệu trên đám mây.

Các giới hạn của môi trường lưu trữ ứng dụng chia sẻ:

- Người dùng đồng thời: số chẵn trên của (số người dùng/3)
- Chứng từ tạo mới hàng tháng*: 500
- Thời gian lưu giữ chứng từ: 2 năm
- Số lượng sản phẩm tối đa: 100

* Đặt hàng, hóa đơn, giao hàng, bút toán ghi sổ, v.v đều được xem là chứng từ

Tài khoản sử dụng nhiều hơn các giới hạn này cần được lưu trữ trên môi trường dùng riêng và được tính phí căn cứ trên nhu cầu sử dụng thực tế.

V. Sử dụng bằng thiết bị di động

1. Có thể sử dụng các Dịch Vụ hiện có thông qua một thiết bị di động tương thích bằng kết nối Internet. Khách hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thay đổi có ảnh hưởng bao gồm điều khoản cam kết của Khách hàng đối với thiết bị di động, nhà cung cấp mạng viễn thông, lưu lượng sử dụng chung, cập nhật dịch vụ, v.v.

2. Kiu từ chối bất cứ trách nhiệm liên quan các lỗi dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn với những trường hợp sau) và không có bất cứ đổ lỗi nào về phía Kiu.

• Sự khả dụng của dịch vụ viễn thông từ nhà cung cấp của Khách hàng;

• The access to the Truy cập vào Dịch Vụ bất cứ lúc nào từ bất cứ địa điểm nào;

• Bất cứ mất mát, hư hại hoặc xâm nhập an ninh của dịch vụ viễn thông;

• Thất bại trong việc chuyển dữ liệu, thông tin hoặc các thiết lập kết nối với dịch vụ viễn thông;
• Bất cứ thông tin tiết lộ cho bên đối tác thứ ba.

VI. Quản lý và bảo vệ dữ liệu

1. Dữ Liệu (được gọi tắt là “Dữ Liệu”) là tất cả các tài nguyên (bao gồm nhưng không bị giới hạn là các dữ liệu, bài viết, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, tin nhắn) và bất kỳ các tài nguyên nào khác được hình thành thông qua việc kết hợp, chỉnh sửa và tính toán từ các tài nguyên đó, được đăng tải, viết hoặc lưu trữ trên Website trong khi Khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

2. Kiu có quy trình và hệ thống tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ dữ liệu của Khách hàng khỏi những truy cập trái phép vào dữ liệu của Khách hàng.
3. Dữ liệu của Khách hàng có thể được lưu trữ và xử lý tại một vùng hoặc một quốc gia mà Kiu hoặc một đại diện của Kiu đang bảo trì và quản lý các cơ sở dữ liệu máy chủ.
4. Kiu có thể cung cấp các dữ liệu của Khách hàng đến một cơ quan có yêu cầu công bố dữ liệu nếu cơ quan này có đảm bảo hợp pháp từ phía cơ quan điều tra, quyết định hoặc lệnh thi hành của tòa án, hoặc theo luật pháp mà không cần phải thông báo trước cho Khách hàng.
5. Kiu cung cấp cho Khách hàng khả năng xóa Dữ Liệu, và nếu thực hiện thì Dữ Liệu sẽ bị xóa mất, tuy nhiên, Kiu có thể đã lưu trữ các Dữ Liệu đã bị xóa và Dữ Liệu đó vẫn còn trên máy chủ dự phòng. Căn cứ theo quy định quản lý Dữ Liệu sao lưu dự phòng, các Dữ Liệu sao lưu dự phòng sẽ bị xóa sau 7 ngày làm việc.
6. Nếu dữ liệu bị mất
• Kiu không thể biết được Dữ Liệu nào của Khách hàng là quan trọng hơn hoặc ít quan trọng hơn, hoặc cái gì là quan trọng hơn hay ít hơn giữa các Khách hàng của Kiu. Kiu quản lý dữ liệu Khách hàng thông qua một quy trình làm việc cố định với mức quan tâm như nhau cho dù Dữ Liệu lưu trữ có tầm quan trọng như thế nào.
• Ngay cả khi việc mất hoặc thay đổi Dữ Liệu xảy ra trong quá trình nâng cấp tính năng, bảo trì hệ thống, thay thế, gộp dữ liệu và các hoạt động khác liên quan đến thực hiện dịch vụ hằng ngày như một phần của quá trình bảo trì, số tiền bồi thường sẽ không vượt quá số tiền phí thuê bao đã thanh toán trong vòng 12 tháng gần nhất (không bao gồm số tiền đã thanh toán cho số lượng người dùng và/hoặc số lượng bộ nhớ được mua thêm so với gói thuê bao trong hợp đồng) cho dù mức độ quan trọng của dữ liệu như thế nào.
• Khách hàng chịu trách nhiệm cho các Dữ Liệu bị mất hoặc không thể hồi phục vì lỗi của Khách hàng hoặc do sơ suất của Khách hàng trong quá trình quản lý.
7. Khả năng tồn tại lỗi
• Phần mềm máy tính có thể gặp phải những lỗi và/hoặc các kết quả ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng, đó là hệ quả của các lỗi hoặc xử lý không chính xác trong quá trình phát triển phần mềm. Vì những lý do đó, KIU cũng có thể gặp các lỗi tương tự ngoài ý muốn trong khi sử dụng như nhập liệu, lưu trữ và tính toán dữ liệu.
• Nếu một người dùng nhận biết bất kỳ loại lỗi nào hoặc sự khác biệt của việc sử dụng trong phần mềm, việc người dùng thông báo đến đội ngũ Kiu ngay lập tức là rất quan trọng ngay khi phát hiện ra lỗi đó để có hướng xử lý kịp thời.
• Trong trường hợp Kiu đã nhận biết lỗi đang diễn ra, lỗi đó sẽ tiếp tục được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu lỗi được tìm thấy đã được báo trước trong quá trình phát triển phần mềm, thì sẽ được sắp xếp thứ tự chờ phương án giải quyết được triển khai. Trong một vài trường hợp, việc xử lý sẽ bị hoãn lại.
8. Khách hàng đồng ý không cho phép bên thứ ba sử dụng Dịch Vụ để tải, viết bài, phân phối, liên kết, công bố, tái sản xuất hoặc chuyển giao các Nội Dung được quy định dưới đây. Nếu các Nội Dung đó được ghi nhận, Kiu có quyền xóa Nội Dung liên quan ngay lập tức dựa vào các điều khoản quy định sau.
• Bất hợp pháp, gian lận, nói xấu, nói tục, khiêu dâm, đồi trụy, báng bổ, đe dọa, lăng mạ, căm thù, quấy rối, xúc phạm, thông tin không phù hợp và phản động hoặc thông tin ở dưới bất cứ hình thức nào bao gồm các hành vi không được nêu ở trên nhưng gây ra hậu quả cho người khác về hình sự hoặc dân sự;
• Nội Dung mạo danh người khác hoặc giả mạo làm đại diện hoặc giả mạo bằng cấp, hoặc xâm phạm bất cứ quyền riêng tư của cá nhân;
• Các thông tin thương mại không mong muốn mà bên thứ ba nhận được từ Khách hàng với các mục đích như xúi giục, lừa dối cơ hội đầu tư, các mô hình đầu tư lừa đảo, tin nhắn quảng cáo, thư rác, .v.v.; • Các phần mềm và dữ liệu gây hại, gián điệp, theo dõi (Virus, Trojan, Worm, .v.v.);
• Bất cứ thông tin hoặc phần mềm bất hợp pháp mà Khách hàng bị quy trách nhiệm và không được phép của người sở hữu bản quyền hoặc người sở hữu trí tuệ và.
• Bất cứ Dữ Liệu khách quan nào không phù hợp đều sẽ bị loại bỏ.
9. Kiu có thể giám sát hoặc thu thập bất cứ Dữ Liệu để bảo vệ Kiu, Khách hàng hoặc để vận hành dịch vụ tốt nhất.
10. Kiu có quyền tùy ý quyết định, có thể từ chối đăng, xóa hoặc từ chối xóa Dữ Liệu, toàn bộ hoặc từng phần, được cho là không thể chấp nhận hoặc không phù hợp, không mong muốn hoặc vi phạm Hợp đồng này.

VII. Quảng cáo và cung cấp thông tin

1. Bằng việc đăng ký tài khoản và nộp đơn xin vay trên nền tảng Kiu Loan, Khách hàng cho phép Kiu cung cấp dữ liệu của Khách hàng cho đối tác cho vay của Kiu nhằm phục vụ cho việc thẩm định khoản vay.
2. Khách hàng đồng ý cho phép Kiu có quyền xử lý lại các thông tin, công bố hoặc phân phối các thông tin và cũng như có quyền sử dụng để nâng cao Dịch Vụ.
3. Kiu có thể cung cấp các dịch vụ khác, sản phẩm hoặc quảng cáo của Kiu đến Khách hàng và các quy định và điều kiện bổ sung hoặc phí có thể được áp dụng vào thời điểm này.
4. Kiu có thể gửi các thông tin dịch vụ bổ sung hoặc sản phẩm của bên thứ ba để có thể hỗ trợ trong việc sử dụng Dịch Vụ đến Khách hàng. Khách hàng đồng ý cho phép Kiu gửi các thông tin trên qua email hoặc đăng tải trên Website.
5. Kiu có quyền tự do sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các ý tưởng nâng cao dịch vụ và sử dụng làm tài liệu cho hoạt động tiếp thị và quảng cáo) Nội Dung như ý tưởng, đề xuất, yêu cầu chi tiết, v.v. được Khách hàng tạo dưới bất kỳ hình thức nào nhằm nâng cao dịch vụ. Kiu có toàn quyền vĩnh viễn, đầy đủ quyền chuyển nhượng, giấy phép sử dụng trên toàn cầu đối với Nội Dung được cung cấp bởi Khách hàng. Khách hàng không có thể yêu cầu bất cứ hình thức thanh toán nào, như tiền bản quyền, v.v. đối với Nội Dung đã cung cấp cho Kiu.

VIII. Diễn đàn cộng đồng

1. Dịch Vụ của Kiu có thể bao gồm trang blog, diễn đàn trực tuyến, trang tin tức xã hội, tìm kiếm Hỏi Đáp, trang mạng xã hội, v.v. (được gọi tắt là "Diễn Đàn Cộng Đồng") mà người sử dụng Dịch Vụ và cộng đồng có thể trao đổi thông tin.
2. Kiu không chịu trách nhiệm về độ chính xác của Nội Dung của những người dùng khác trên Diễn Đàn Cộng Đồng.
3. Kiu không chịu trách nhiệm về Nội Dung của Khách hàng trên Diễn Đàn Cộng Đồng được những người dùng sử dụng trên một trang khác được lưu trữ và duy trì bởi bên thứ ba hoặc bài viết có liên kết đến Nội Dung đó.
4. Cho dù căn cứ theo điều 1 và điều 3 tại mục này, nếu Nội Dung có ý chống lại lợi ích của cộng đồng như gây hại danh dự hoặc uy tín của tổ chức hoặc cá nhân, hoặc nếu Nội Dung có ý chống lại phép tắc và đạo đức tốt của xã hội, Kiu có quyền xóa các Nội Dung này dựa vào quyết định của Kiu hoặc theo yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức.
5. Bất cứ Nội Dung nào được cung cấp đến người dùng khác trong các Diễn Đàn Cộng Đồng sẽ là đối tượng của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật.

IX. Thanh toán

1. Thanh toán: Khách hàng thanh toán phí dịch vụ cho Kiu theo tháng, theo quý hoặc theo năm.

2. Phương Thức Thanh Toán: Khách hàng thanh toán dịch vụ bằng cách sử dụng các phướng thức thanh toán và đơn vị tiền tệ mà Kiu quy định nếu không có quy định khác.

3. Bao Gồm Thuế: Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các thuế áp dụng (bao gồm không giới hạn thuế Giá Trị Giá Tăng) được quy định bởi Cơ Quan Quản Lý, các thanh toán của Khách hàng cho Dịch Vụ phải bao gồm tất cả thuế áp dụng.

4. Thuế Nhà Thầu: Tổng tiền thanh toán của Khách hàng là số tiền cuối cùng mà Kiu nhận được từ Khách hàng thông qua phương thức thanh toán như ngân hàng, thẻ tín dụng doanh nghiệp, các cổng thanh toán, PayPal, v.v. do Kiu yêu cầu. Khách hàng phải chịu trách nhiệm với số tiền thuế phải trả cho cơ quan quản lý thuế tại quốc gia của Khách hàng cho số tiền thanh toán liên quan.

X. Chấm Dứt và Dừng Sử Dụng Dịch Vụ

1. Chấm Dứt: Dịch Vụ sẽ tự động chấm dứt vào ngày hết hạn nếu Khách hàng không tiếp tục ký kết hợp đồng bằng cách thanh toán phí dịch vụ theo tháng hoặc theo kỳ hạn thanh toán.

2. Thời gian sử dụng dịch vụ: Ngày hết hạn sử dụng dịch vụ sẽ được tính dựa trên ngày sử dụng đầu tiên bất kể ngày thanh toán và phương thức thanh toán của Khách hàng.

3. Chấm dứt bởi Khách hàng: Khách hàng có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào tuy nhiên không được hoàn phí.

4. Dừng cung cấp dịch vụ bởi Kiu: Kiu có thể dừng cung cấp Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào vì bất cứ lý do nào trong thời gian cung cấp Dịch Vụ. Trong trường hợp này, Kiu sẽ thông báo cho Khách hàng biết về việc dừng cung cấp dịch vụ trước ít nhất 30 ngày. Thông báo sẽ được gửi qua email hoặc thông báo nội dung lên trang chính. Tuy nhiên, Dịch Vụ sẽ bị dừng ngay lập tức nếu Khách hàng vi phạm Hợp đồng.

5. Sao Lưu Dự Phòng Dữ Liệu của Khách hàng: Khách hàng có thể yêu cầu sao lưu dự phòng dữ liệu trước ngày hủy và dừng cung cấp Dịch Vụ.

6. Dữ Liệu sau khi dừng Sử Dụng Dịch Vụ: Kiu sẽ không chịu trách nhiệm về việc lưu trữ dữ liệu của Khách hàng một khi Dịch Vụ bị dừng sử dụng hoặc hủy. Chính sách nội bộ của Kiu quy định sẽ xóa dữ liệu, bao gồm các dữ liệu chưa xóa, của Khách hàng đã sử dụng trước đó sau 6 tháng tính từ ngày hủy và dừng sử dụng Dịch Vụ.

XI. Tạm Ngừng Dịch Vụ

1. Kiu có thể tạm ngừng Dịch Vụ sau khi gửi thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện điện tử như email, v.v. nếu Khách hàng vi phạm Hợp đồng hoặc nếu Khách hàng có tranh chấp nội bộ về việc sở hữu dữ liệu của Khách hàng.
2. Kiu tạm ngừng Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm trong trường hợp xem xét, kiểm tra hệ thống theo kế hoạch hoặc đột xuất, vì lý do bảo mật cấp bách hoặc các lý do cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ. Kiu không có trách nhiệm bồi thưởng cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh của Khách hàng vì kết quả của việc tạm ngừng Dịch Vụ.

XII. Các Miễn Trừ và Giới Hạn

1. Bất Khả Kháng: Cả hai bên trong Bản Thỏa Thuân này, Khách hàng và Kiu, sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho việc không thực hiện đầy đủ theo Hợp đồng vì lý do vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên như thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, khủng bố, bạo động, đình công, các hoạt động từ phía chính phủ, lỗi dịch vụ Internet, tấn công từ chối dịch vụ (DoS), .v.v.

2. Giới hạn số tiền bồi thường: Ngoại trừ Điều 12 Khoản 1 trong Bản Thỏa Thuận này, nếu như có bất cứ thiệt hại nào bởi Kiu xảy ra vì các lý do có liên quan đến Khách hàng, và Khách hàng tuyên bố Kiu chịu trách nhiệm cho sự cố phát sinh, Kiu sẽ không bồi thường số tiền vượt quá số tiền thanh toán trong 12 tháng trước ngày xảy ra sự cố.
3. Khách hàng sử dụng Dịch Vụ theo quyết định cá nhân và độc lập của Khách hàng một cách hữu ích và phù hợp khi đăng ký Dịch Vụ. Kiu không tranh luận về việc Dịch Vụ cung cấp đầy đủ cho tất cả khu vực và quốc gia mà Khách hàng đang cư trú.

XIII. Những Thông Tin Khác

1. Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp: Bản Thỏa thuận này sẽ được hiểu và giải thích theo Luật Pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Với việc đồng ý Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ, bạn đã đồng ý tham gia vào hoạt động trọng tài thương mại khi có phát sinh tranh chấp. Bất cứ tranh chấp phát sinh bên trong hay bên ngoài với hợp đồng đều được giải quyết bằng hoạt động trọng tài thương mại thông qua Trung Tâm Trọng Tài tại Việt Nam. Ngôn ngữ sử dụng cho hoạt động trọng tại thương mại là Tiếng Việt. Áp dụng Luật Pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý cam kết xem xét kỹ lưỡng và trung thực với Hợp đồng này và các quy định, rằng bạn sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ và thực hiện bất cứ phát quyền nào của Trung Tâm Trọng Tài, chấp hành nghiêm túc các phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài.

2. Sự Đồng Ý: Khách hàng hoàn toàn đồng ý với tất cả các nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ, Quy Định Kinh Doanh và Hợp đồng Dịch Vụ trong Hợp đồng này.

3. Giải thích về từ ngữ mâu thuẫn: Nếu có sự khác biệt giữa các quy định trong Bản Thỏa Thuận và Website, thứ tự ưu tiên là: (1) Website hiển thị chính sách giá, (2) Quy Định Kinh Doanh, (3) Hợp đồng Dịch Vụ, (4) Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ