Super Basic
10 GB Dữ Liệu
2 Tài khoản người dùng
  Hỗ trợ qua điện thoại, email, chat
Sử dụng Kiu Loan sau 6 tháng
Tính Năng
Inventory
Accounting

 
 
 
 
 
 
Basic
10 GB Dữ Liệu
5 Tài khoản người dùng
 Chuyên viên hỗ trợ riêng
Sử dụng Kiu Loan sau 6 tháng
Tính Năng
Sales
CRM
Purchase
Inventory
Accounting
  Employee
 

 
 
Premium
20 GB Dữ Liệu
10 Tài khoản người dùng
 Chuyên viên hỗ trợ riêng
Sử dụng Kiu Loan sau 6 tháng
Tính Năng
Quản lý Bán hàng
Quan hệ khách hàng CRM
Mua hàng
Quản lý kho
Kế toán
Bảng lương
Nhân viên
Điểm Bán Lẻ (POS)
Nhân sự nâng cao *
Website và hỗ trợ trực tuyến
  
 
Premium +
50 GB Dữ Liệu
25 Tài khoản người dùng
 Chuyên viên hỗ trợ riêng
Sử dụng Kiu Loan sau 6 tháng
Tính Năng
Quản lý Bán hàng
Quan hệ khách hàng CRM
Mua hàng
Quản lý kho
Kế toán
Bảng lương
Nhân viên
Điểm Bán Lẻ (POS)
Nhân sự nâng cao *
Website và hỗ trợ trực tuyến
Quản lý sản xuất
Quản lý dự án

* Nhân sự nâng cao bao gồm: Tuyển dụng, Ngày nghỉ, Tăng ca, Tạm ứng nhân viên

* Phân hệ của các gói dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia đăng ký

Mua thêm

Mua thêm tài khoản người dùng và dữ liệu

Mua thêm Phí/tháng
 5 Tài khoản

Gửi yêu cầu

Mua thêm Phí/tháng
50 GB Dữ liệu

Gửi yêu cầu