Khảo sát nhu cầu phần mềm KiuERP

Tên công ty *

Địa chỉ email *

Công ty bạn có bao nhiêu nhân viên hàng ngày sử dụng máy tính? *

Bạn dự định sử dụng ERP như thế nào? (Ví dụ quản lý mua, bán hàng hay kế toán, vv..) *


Công ty bạn có công ty con không? *

Công ty có cửa hàng bán lẻ không?

Công ty bạn có sản xuất không ?

Công ty bạn có xuất/nhập khẩu không *

Phương pháp mua hàng của công ty bạn là gì?

Bạn có cung cấp dịch vụ không?

Công ty bạn có áp dụng ISO không?

Vui lòng mô tả mô hình tổ chức của công ty bạn (Ví dụ: “Công ty tôi có 5 phòng ban gồm có phòng mua sắm, bán hàng, kiểm kê hàng hóa, kế toán và nhân sự”; hoặc “Công ty tôi không có các phòng ban riêng biệt, có 1 người phụ trách bán hàng, mua hàng và kiểm kê hàng, 1 người phụ trách kế toán, vv)

Bạn có yêu cầu cụ thể nào với KiuERP không. Vui lòng miêu tả cụ thể nếu có.