[KiuERP - English Training] Getting Started with KiuERP

Kênh Công cộng / English

Please find links to other tutorial videos here:
How to create a new contact: https://www.youtube.com/watch?v=zeIZER2ilDo&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ&index=2
How to import contacts from a list: https://www.youtube.com/watch?v=fiT_OgfXbWw&index=3&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ
How to use Purchase module: https://www.youtube.com/watch?v=dHMzKwD8_O4&index=4&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ
Purchases and Sales Module: https://www.youtube.com/watch?v=DZIzZadaeZI&index=5&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Please find links to other tutorial videos here:

How to create a new contact: https://www.youtube.com/watch?v=zeIZER2ilDo&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ&index=2

How to import contacts from a list: https://www.youtube.com/watch?v=fiT_OgfXbWw&index=3&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ

How to use Purchase module: https://www.youtube.com/watch?v=dHMzKwD8_O4&index=4&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ

Purchases and Sales Module: https://www.youtube.com/watch?v=DZIzZadaeZI&index=5&list=PLdNEZQSX27Xr0_LfEL3BV7GRf8iV6BOsZ

Lượt xem

  • 5216 Tổng Lượt xem
  • 5216 Website Views

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+